Hammerdals tingslagssigill © Georg Hansson
Hittills avskrivna protokoll:
1647 Ht   
1648 Ht   
1649 Ht   
1650 Ht   
1651 Ht   
1652 Ht   1653 Ht
1654  Vt  Ht
1655 Ht   1656 Ht
1657 saknas
1658 Ht   1659 Ht
1660 Ht   1661 Ht
1662  Vt  Ht
1663 Ht   1664 Ht
1665 Ht   1666 Ht
1667 Ht   1668 Ht
1669 Ht   1670 Ht
1671 Ht
1672 saknas
1673  Vt  Ht
1674  Vt  Ht
1674  e.o.t 1.
1674  e.o.t 2.

Sidorna skapade 10/12 1999.
Uppdaterade 13/7 2003


:e besöket.
Hammerdals tingslags domböcker

Dessa avskrifter skall ses som ett hjälpmedel i Din forskning - inte som en ersättning!

Avskrifterna är - mestadels - gjorda från kopior av original som förvaras i Landsarkivet i Östersund (ÖLA). I de fall då dombok från ett ting saknas hos ÖLA har avskriften gjorts från kopior av "renovationer" (renskrifter) i Riksarkivet (kopian i ÖLA:s Avskriftssamling), eller från mikrofilmade renovationer (mikrofiche-kort från SVAR). Källan framgår vid resp. dombok.
   Det måste påpekas att Landsarkivets exemplar av domboken bör anses som ett koncept (minnesanteckning), vilket i en del fall avviker från den renskrift som nu förvaras i Riksarkivet. Texten i protokoll från samma tingsförhandling kan alltså variera!

Avskrifterna återges med originalets språk, men är inte helt bokstavstrogna. En reservation måste göras för ev. läsfel. Vid citat eller fördjupade textstudier måste orginalet studeras!
   Person- och ortnamn har normerats (första gången i resp. paragraf) för att underlätta sökning - använd web-läsarens sökfunktion. Om förlagans stavning avviker märkbart från normeringen har orginalets stavning satts inom [hakparentes]. Egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Punkt- och kommatering har ibland ändrats för att underlätta läsningen.
    Dombokens paragrafer har numrerats inom (parentes) om orginalet saknar numrering. Eventuella förtydliganden eller tveksamheter från min sida har också satts inom parentes.